เกี่ยวกับเรา

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดย ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ทวีความสำคัญในการสร้างรายได้ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นลำดับแรก ของรายได้ทั้งหมดของประเทศติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป จากความสำคัญดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานี ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม จึงได้จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมุ่งหวังที่จะอบรมสั่งสอนให้บัณฑิตประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ สามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและปรัชญาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในการนำความรู้ที่ศึกษามาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติสืบไป