วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์จะเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ทั้งด้านวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาชีพในสายศิลปศาสตร์ตามมาตรฐานสากล พัฒนากำลังคน ให้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มุ่งมั่นในการสร้างคุณธรรมแก่สังคม

พันธกิจ

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ - สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการอย่างมีจริยธรรม - ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านศิลปศาสตร์ - สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ให้บริการ ชุมชน และสังคม