ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม

 

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม
 • ชื่อหลักสูตร
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม
 • Bachelor of Education Program inIslamic Teaching
 • ชื่อย่อปริญญา
 • ศษ.บ. (การสอนอิสลาม)
 • B.Ed. (Islamic Teaching)

 

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา
 • 2. วิทยากรบรรยายศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด
 • 3. วิทยากรในการฝึกอบรมด้านอิสลามเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • 4. ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้านอิสลาม
 • 5. นักวิจัยนักค้นคว้าและนักแปลอิสระ
 • 6. อาชีพอื่นๆที่ต้องการอาศัยความรู้เกี่ยวข้องกับอิสลาม ภาษาอาหรับและภาษามลายู

 

 

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม
 • 2.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 • 3.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยปทุมธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่2) พ.ศ. 2554