ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อหลักสูตร
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
 • ชื่อย่อปริญญา
 • ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
 • B.Ed. (Early Childhood Education)
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.ครูและบุคลากรทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่ทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • 2. นักวิชาการการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 • 3.นักวิจัยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • 4.ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
 • 5.อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • 2.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

 

 

 

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • 2.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559