แกะสลักอนุรักษ์ความเป็นไทย เสริมสร้างรายได้ในสายงานอาชีพ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนา "แกะสลักอนุรักษ์ความเป็นไทย เสริมสร้างรายได้ในสายงานอาชีพ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศรี  สงเนียม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562