อาจารย์ประจำคณะ

caret-down caret-up caret-left caret-right
รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.วัสสิกา รุมาคม

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์

อาจารย์ประจำ

ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม

อาจารย์ประจำ

ดร.จรูญ บุญธรรม

อาจารย์ประจำ

ดร.คณิต สุขรัตน์

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ทวี วาจาสัตย์

อาจารย์ประจำ

ดร.สุเทพ ตระหง่าน

อาจารย์ประจำ

ดร.วาสนา ขัตติยวงษ์

อาจารย์ประจำ

ดร.นีรนาท จุลเนียม

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รศ.เกษิณี ผลประพฤติ

อาจารย์ประจำ

รศ.กรุณา ลิ้มประเสริฐ

อาจารย์ประจำ

รศ.ธีรศักดิ์ อินทรมาตย์

อาจารย์ประจำ

อ.สิริจันทรา ทองจีน

หัวหน้าสาขา
วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ชิดชม กันจุฬา

อาจารย์ประจำ

อ.เพ็ญนภา คนรู้

อาจารย์ประจำ

อ.ทัดดาว นาควงศ์

อาจารย์ประจำ

อ.สุปราณี อุดมผล

อาจารย์ประจำ

อ.ต้องชนะ มั่นบรรจง

หัวหน้าสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.กัลยารัตน์ นิยมสินธุ์

อาจารย์ประจำ

ผศ.นงลักษณ์ งามขำ

อาจารย์ประจำ

อ.ประภาพร คงวัดใหม่

อาจารย์ประจำ

อ.เกษศิรินทร์ สุวรรณรุ่งโรจน์

อาจารย์ประจำ