สัมมนาทางวิชาการ เรื่องเทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สำหรับครูปฐมวัยมือใหม่

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สำหรับครูปฐมวัยมือใหม่ โดย อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ (ครูมู)