รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ป.บัณฑิต

ตามที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายชื่อแนบประกาศนี้