ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 • หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ชื่อหลักสูตร
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • Master of Education Program in Educational Administration
 • ชื่อย่อปริญญา
 • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • M.Ed. (Educational Administration)

 

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.ผู้บริหารการศึกษา
 • 2.ผู้บริหารสถานศึกษา
 • 3. ครู - อาจารย์
 • 4. นักวิจัยทางการศึกษา
 • 5.บุคลากรทางการศึกษา
 • 6.นักวิชาการอิสระ

 

 

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1. คุณสมบัติทั่วไป
 • 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ
 • 1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบบ 1.1
 • 2.1 นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์
 • 3. คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด