ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

  • หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • ชื่อหลักสูตร
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • Master of Education Program in Educational Administration
  • ชื่อย่อปริญญา
  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  • M.Ed. (Educational Administration)

 

  • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
  • 1.ผู้บริหารการศึกษา
  • 2.ผู้บริหารสถานศึกษา
  • 3. ครู - อาจารย์
  • 4. นักวิจัยทางการศึกษา
  • 5.บุคลากรทางการศึกษา
  • 6.นักวิชาการอิสระ

 

 

  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ
  • 1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • 2. คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร แบบ 1.1
  • 2.1 นำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมกับการสอบสัมภาษณ์
  • 3. คุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด