ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • ชื่อหลักสูตร
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • Master of Education Program in Curriculum and Instruction
 • ชื่อย่อปริญญา
 • ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 • M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้บริหารการศึกษา
 • 2.ผู้บริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน
 • 3. นักวิชาหรือนักวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 • 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 5.นักฝึกอบรมในหน่วยงานรชการและองค์กรเอกชน

 

 

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง
 • 2.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตร ส่วนผู้ที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • 3.คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา