ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ชื่อหลักสูตร
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • Doctor of Education Program in Educational Administration
 • ชื่อย่อปริญญา
 • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
 • Ed.D. (Educational Administration)

 

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.ผู้บริหารสถานศึกษา
 • 2.ผู้บริหารการศึกษา
 • 3. บุคลากรทางการศึกษา
 • 4.นักวิจัยทางการศึกษา
 • 5.ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

 

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองคุณวุฒิ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • 2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • 3.มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 4. มีเค้าโครงงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • 5.นักศึกษาที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 6. คุณสมบัติอื่นตามดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย