ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 • หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ชื่อหลักสูตร
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel
 • ชื่อย่อปริญญา
 • ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
 • B.A. (Tourism and Hotel)

 

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา
 • 1.มัคคุเทศก์นำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถประกอบอาชีพทั้งมัคคุเทศก์อิสระและมัคคุเทศก์สังกัดบริษัทนำเที่ยว
 • 2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรการ วางแผนบริการ จัดการการนำเที่ยวในบริษัทธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • 3.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในแผนกต่างๆในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านที่พัก
 • 4. เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดินของสายการบินและธุรกิจการบิน ณ ท่าอากาศยานต่างๆ
 • 5. เจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสารของสายการบินต่างๆ
 • 6. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ วางแผน และจัดการการท่องเที่ยวในหน่วยงาน หรือในชุมชนนั้นๆ
 • 7. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในหน่วยงานการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
 • 8. เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการจัดนำเที่ยว การบริการด้านที่พักขนาดเล็ก
 • 9. เจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการพักผ่อน เช่นธุรกิจสนามกอล์ฟและการกีฬา และธุรกิจด้านการส่งออก

 

 

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • 2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาใด สาขาหนึ่งเพื่อเข้าศึกษาปริญญาใบที่ 2
 • 3.สำหรับกรณีผู้ที่มีประสบการณ์ โดยเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ที่มีประสบการณ์อื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยปทุมธานี และหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559