“โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นครูวิชาชีพ”

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ที่ได้เข้ามาศึกษาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Leaning และในรูปแบบ Project Approach โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา  ยืนยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงษ์  เพชรสุทธิ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น