อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.สิริจันทรา  ทองจีน
หัวหน้าสาขา

อ.ชิดชม  กันจุฬา
อาจารย์ประจำ

อ.ทัดดาว  นาควงศ์
อาจารย์ประจำ

อ.เพ็ญนภา  คนรู้
อาจารย์ประจำ

อ.สุปราณี  อุดมผล
อาจารย์ประจำ