สัมมนา โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างรียน”

คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ได้จัดสัมนาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู "ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน" ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาชาวิชาชีพครู โดยมีวิทยากร นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา