ผู้บริหาร

caret-down caret-up caret-left caret-right
ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์

คณบดี
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.วัสสิกา รุมาคม

รองคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ผศ.นาวิน นิลแสงรัตน์

รองคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

อ.สิริจันทรา ทองจีน

หัวหน้าสาขา
วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ต้องชนะ มั่นบรรจง

หัวหน้าสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.นาวิน นิลแสงรัตน์

หัวหน้าสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ดร.ประสิทธิ์ มะลิสด

หัวหน้าสาขา
วิชาการสอนอิสลาม

ดร.นีรนาท จุลเนียม

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน)